در مورد هنر مینیمال و مفهومی تحقیق و مطالعه کنید و دست اوردن ان را در ثبت عکسهایتان به کار گیرید.